Statuten

Naam stichting:
De Syrische Christelijke gemeenschap in Nederland
(SCN)


Locatie van Stichting:
Gemeente Delft, Nederland


De definitie:
SCN is een non-profitorganisatie met een christelijk sociaal-cultureel humanitair karakter, die in
Nederland woonachtige christelijke families samenbrengt die Arabisch spreken en
gemeenschappelijke gebruiken, interesses en culturele achtergrond hebben.


Visie:
SCN wil de rol van oosterse christenen in het algemeen en Syriërs in het bijzonder in de Nederlandse
samenleving consolideren en activeren op sociaal-, spiritueel-, humanitair- en ontwikkelings-vlak.


Doelen:
1- Bijdragen aan het proces van integratie van de Syrische christelijke gemeenschap in de
Nederlandse gemeenschap, met behoud van de Syrische christelijke culturele identiteit.
2- De talenten van kinderen en jongeren ontwikkelen, hun vaardigheden en capaciteiten ontwikkelen
en bijdragen aan het opbouwen tot bewuste, proactieve en sociaal effectieve mensen.
3- Bijbelstudie doen , vergroten van de kennis van de christelijke religie en het leren naleven van de
christelijke leer.
4- Liefdadigheidswerk en humanitaire hulp.
5- Ondersteuning van Syriërs in Nederland door het organiseren van sociale, culturele en recreatieve
activiteiten.
6- Nieuwkomers helpen de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden.


Hoe de doelen te bereiken:
1- Communicatie met rechtspersonen, instanties of organisaties die kunnen bijdragen aan het
bereiken van de doelstellingen van de stichting.
2- Licht werpen op de doelen, activiteiten en evenementen van de stichting via de lokale pers,
massamedia en sociale media.
3- Donaties inzamelen, markten en liefdadigheidstentoonstellingen opzetten en communiceren met
organisaties en instanties die financiële en logistieke ondersteuning bieden.
4- Versterken van de culturele communicatie en uitwisseling door middel van ontmoetingen en
sociale en culturele activiteiten tussen de Nederlanders en nieuwkomers.
5- Het aanbieden van educatieve trainingsprogramma’s en het activeren van de deelname van
gezinnen aan sociale en ontwikkelingsprojecten.
6- Profiteren van de bestaande expertise en het aanbieden van de nodige ondersteuning om te
integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt.
7- De Bijbel bestuderen en vergaderingen en conferenties houden die zich bezighouden met
christelijke en humanitaire kwesties.
8- Organiseren van sociale en recreatieve activiteiten, kampen en excursies.


Het financieel beheer van de organisatie:
1- Fondsenwervingsmethoden:
– Donaties van personen die deelnemen aan de activiteiten en evenementen van de organisatie.
– Legaten.
– Geschenken in natura.
– Algemene donaties
– Financiële en logistieke ondersteuning van gemeenten, bedrijven, instellingen, kerken en andere
instanties.
-Goede-doelenmarkten, tentoonstellingen, activiteiten en andere evenementen.
2- Geldbeheer:
Het bestuur van de stichting bepaalt hoe de gelden van de organisatie worden aangewend.


Organisatiestructuur:
De stichting wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit ten minste drie personen.
1- Voorzitter
2- Secretaris
3- Penningmeester
Het bestuur stelt een hulpraad samen.
– De leden van de hulpraad, bestaande uit maximaal zeven personen, kent de volgende structuur:
1- coördinator kinderengroep
2- Coördinator jeugdgroep
3- Coördinator ouderengroep
4- Media Officer
5- Verantwoordelijke voor onderwijs- en trainingsprogramma’s
6- Public Relations coördinator
7- Adviserend lid
het bestuur vergadert samen met de hulpraad eenmaal per maand. De vergadering wordt als wettig
beschouwd indien twee leden van het bestuur en drie leden van de hulpraad aanwezig zijn. De
aanwezigheid van de voorzitter van het bestuur is daarbij een vereiste.
De leden van het bestuur hebben een zittingsduur van vijf jaar. Het bestuurslidmaatschap kan
worden verlengd met een termijn op basis van een meerderheidsbesluit van de overige
bestuursleden.